Amatör olta balıkçılığı
  Sirküler
 

AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ 37/2 SİRKÜLERİ
 
 
DENİZLERDE VE İÇ SULARDA AMATÖR (SPORTİF) AMAÇLI SU ÜRÜNLERİ
AVCILIĞINI DÜZENLEYEN 37/2 NUMARALI SİRKÜLER
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Denizlerimizde ve içsularımızdaki doğal yaşam alanlarının korunması,
buralarda bulunan su ürünleri kaynaklarımızdan amatörce yararlanılması, sorumlu ve
sürdürülebilir avcılık için amatör balıkçılığın belirli kurallar çerçevesinde yapılmasının
sağlanması amacıyla, 22/3/1971 tarihli 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve bu Kanuna
dayanılarak çıkarılan Su Ürünleri Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesi gereğince, 1/9/2006-
31/8/2008 tarihleri arasında geçerli olmak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, aşağıda
belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmiştir.
Tanımlar
MADDE 2- (1) Genel tanımlar
a) Amatör balıkçı: Amatör balıkçılık etkinliğinde bulunan gerçek kişiyi,
b) Amatör balık avı rehberi: Bakanlık ile Bakanlıkça yetkin kılınan Gönüllü Amatör
Balıkçılık Kuruluşları tarafından eğitilen ve bu eğitimin sonunda Bakanlığın yapacağı sınavı
başarıyla geçerek Amatör Balık Avcılığı Rehberi belgesini almaya hak kazanan gerçek kişiyi,
c) Amatör balık avı yarışması: Amatör balıkçılar arasında, amatör balıkçılığı özendirmek
ve geliştirmek amacıyla düzenlenen ve bu sirkülerde anılan kurallara uygun olarak ödüllü ya
da ödülsüz olarak yapılan balık avlama yarışmasını,
ç) Amatör balıkçılık: Sadece rekreasyon, spor veya dinlence amacıyla yapılan, maddi ve
ticari kazanç gayesi gütmeyen, avlanılan ürünün satılmadığı balıkçılık etkinliğini,
d) Amatör balıkçılık turizmi: Yerli ve yabancı amatör balıkçıların sirkülerde belirlenen
kurallara uymak kaydıyla katıldıkları amatör balıkçılık amaçlı turizm etkinliğini,
e) Amatör sualtı avcısı: Gün doğumundan gün batımına kadarki sürede sirkülerce ve
güvenlik nedeni ile yasaklanmamış karasularımızda, kendi nefesi dışında ek bir hava kaynağı
kullanmadan dalarak su altı tüfeği ve ve yardımcı ekipmanla su ürünleri avcılığı yapan kişiyi,
f) Bakanlık: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nı,
g) Balık boyu (Toplam boy): Ağzı kapalı iken balığın alt çenesinin ön ucu ile kuyruk yüzgecinin arasındaki ölçülebilen en uzun mesafeyi,
 
ğ) Boy limiti: Balık türlerinin nesillerini devam ettirebilmeleri için bir balığın en az 1 kere
yavru vermiş olarak kabul edildiği en küçük yasal avlanma boyunu,
h) Günlük limit: Adet ya da kg cinsinden her amatör balıkçının yasal metotlarla avlanarak
beraberinde götürebileceği en fazla balık miktarını,
ı) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları: Amatör balıkçılık yapan kişilerin bu etkinliklerini
sürdürmek ve geliştirmek üzere kurdukları tüzel kişilikleri,
i) İstihsal yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği veya doğal olarak ürediği, avlanma, üretim,
yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının
veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını,
1
j) İl - İlçe Müdürlüğü: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüğü’nü,
k) Sportif balık avı yarışması: Sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde
sirküler kurallarına ek olarak bu federasyonlarca konulan belli kurallara dayalı, yakalanan
balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya iade edilmesi gibi temel prensipler içeren
bireysel yada takımlar arasındaki müsabaka esasına dayalı ödüllü balık avcılığı etkinliğini,
l) Sportif balıkçılık: Sirkülere uygun, spor amacıyla, maddi ve ticari kazanç gayesi
gütmeyen, sportif balık avcılığı federasyonlarının bulunduğu ülkelerde bu federasyonlarca
konulan belli kurallara dayalı, yakalanan balığa zarar vermeme, sağlıklı ve canlı olarak suya
iade edilmesi gibi temel prensipler içeren bireysel balık avcılığı etkinliğini,
m) Su ürünleri: Denizler, içsular ve suni olarak yapılmış havuz, baraj, depolama, gölet,
dalyan ve çiftlik gibi tesislerde tabii veya suni olarak istihsal edilen, yetiştirilen su bitkileri,
balıklar, süngerler, yumuşakçalar, memeliler, sürüngenler, kabuklular gibi canlılarla,
bunlardan imal edilen ürünleri,
n) Zaman yasağı: Avlanma zamanına ilişkin düzenlemenin yapıldığı tarihlerin başlangıç
ve bitimini gösteren günler yasaklamaya dahil olmak üzere, bu sirkülerde zaman yasaklarında
belirtilen aylar, sirkülerin geçerli olduğu yıllara ait ayları,
ifade eder.
(2) Araç, gereç ve yöntem tanımları
a) Balık ağı: Balık avında kullanılan değişik ağ gözü açıklığına sahip her türlü ağı,
b) Balık taşıma sepeti–Filesi–Kıtkası: Yakalanan balığı nakletmek üzere tasarlanmış
araçları,
c) Balık yemi: Amatör balıkçılıkta kullanılan her türlü canlı veya cansız, doğal veya yapay
yemleri,
ç) Beden: Oltanın ucuna genellikle bir fırdöndü vasıtası ile bağlanan ve kalınlığı oltanın
kalınlığına eşit ya da daha az olan olta ipi parçasını,
d) Canlı yem kovası: Yemlik balıkların canlı olarak muhafazasına ve nakline olanak
veren, elektrikli hava pompası gibi yaşam destek tertibatlarına da sahip olabilen fabrikasyon
yada elde üretilmiş gereçleri,
e) Çapari: Beden, kasa, köstek, köstekler ucunda iğne ve iğneye bağlanmış kanatlı
hayvanların kuyruk, kanat veya göğüs tüylerinden veya aynı amaçlı sentetik materyalin bir
parça ve/veya tutamından meydana gelen yemsiz ya da yemli olarak kullanılan çok iğneli
takımı,
f) Doğal yem: Doğadan elde edildiği şekliyle kullanılan, herhangi bir rafinasyon
işleminden geçirilmemiş ya da fabrikasyon olarak işlenmemiş canlı veya cansız organik
yemleri,
g) Fırdöndü: Çok az bir yük altında bile kolaylıkla dönebilen, ikiden fazla uçlu klipsli ya
da kopçalı olarak yapılan, olta takımının bozulmasını, misinanın gam almasını engelleyen olta
takımı elemanı parçasını,
ğ) Kakıç: Tutulan balığı sudan karaya veya sandala almakta kullanılan ucu kancalı gereci,
h) Kepçe: Yemlik balık yakalamak amacıyla yada tutulan su ürünlerini sudan karaya veya
sandala almakta kullanılan torba şeklinde saplı fileyi,
ı) Kıbrıs olta: Bir bedenin üzerine köstek kullanmadan, çok sayıda iğne ile donatılarak,
iğneli bedenin yeme sarılıp, yemi didikleyen balıkların serbest iğnelere yakalanmasını
amaçlayan olta takımını,
i) Köstek: Bedene iğnenin bağlanmasını sağlayan, kalınlığı beden kalınlığından daha az
olan, bir ucu bedene, diğer ucu olta iğnesine bağlı olta ipi parçasını,
j) Livar: Tutulan balıkların alıkoyulmak üzere canlı olarak bekletildiği file, saz, kafes,
tekne bölmesi v.b. gibi balığın yaşam ortamı ile su alışverişini doğrudan sağlayan bölmeyi,
k) Mamul doğal yem: Fabrikasyon, rafinasyon gibi yöntemlerle işlenip balık avı için
kullanıma hazır halde sunulan cansız organik yemleri,
2
l) Olta: Mantara, kasnağa veya makaraya sarılı, olta takımının elde bulundurulan kısmını,
m) Misina: Sentetik materyalden yapılan tek başına av kabiliyeti bulunmayan olta ipi
türünü,
n) Olta ipi: Sentetik, doğal veya metal, tek ya da çok lifli, veya çeşitli tekniklerle örülerek
imal edilmiş, bir ucu mantara, kasnağa veya olta makinesine (makaraya) sarılı diğer ucu
bedene bağlı olmak suretiyle olta takımı hazırlanmasında kullanılan tek başına avlama
kabiliyeti olmayan materyali,
o) Olta takımı: Olta ipi, beden, köstek ve iğneyi bir arada bulunduran avlanma kabiliyeti
olan vasıtayı,
ö) Parakete (paragat, barigat, barikat): Suyun içinde asılı veya dibe uzanmış, serili olarak
duracak şekilde düzenlenmiş, bir beden üzerinde çok sayıda kösteğe bağlı iğne taşıyan balık
avcılığı aracını,
p) Pinter (Sepet): Balık ve diğer su ürünlerinin avlanmasında veya yakalanmasında
kullanılan kasnak ve ağlardan yapılmış tuzakları,
r) Sualtı tüfeği: Su altında balık avında kullanılan lastik veya metal yaylı, gaz veya hava
basınçlı tüfekleri,
s) Tırıvırı-Paraşüt: Bir olta ipi ucuna bağlı olarak kullanılan, çeşitli ebattaki misina ağ
parçalarından imal edilmiş ve misinadan yapılmış olması nedeniyle kolayca kopup yıllarca
suda kalabilen, bu özelliği nedeniyle doğal yaşama büyük tehdit oluşturduğu için kullanılması
kesinlikle yasak olan, olta ile atılabilen her türlü ağ parçasının genel adını,
ş) Yapay yem: Tüy ve iplikten yapılan sinekler, bir veya daha çok uçlu iğne ile donatılmış
yumuşak plastik yemler, muhtelif kaşıklar, döner kanatlı yemler, çeşitli şekillerde ve renkte
yemleri, (Her bir yapay yem, üzerindeki tüm donanımlarıyla 1 olta iğnesi eşdeğeri olarak
değerlendirilir)
t) Yemlik uzatma ağı: Uzunluğu en fazla 5 metre, yüksekliği en fazla 1,5 metre, göz
açıklığı en fazla 28 milimetre olan, sadece canlı yem yakalanması amacı ile kullanılan
fanyasız uzatma ağı türünü,
u) Zıpkın: Bir gönder ucuna yerleştirilmiş, bir veya birden fazla sivri uca ve balığın
kurtulmasını engelleyen damaklı düzeneğe sahip, yakalanan büyük balıkların son
mukavemetini kırma ve sandala alma işlerinde de kullanılan balık avlama aracını,
ifade eder.
(3) Türler ile ilgili tanımlar
a) İçsularımızdaki ekolojik açıdan potansiyel sakıncalı balıklar: Bu grup içinde yer alan
balıklar ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza zarar verebilme potansiyeline sahip
balıklardır. Kontrolsüz ve izinsiz olarak dere ve göllere bırakılması yasaktır.
Çizelge 1 – İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Potansiyel Sakıncalı Balıklar
 
b) İçsularımızdaki ekolojik açıdan zararlı balıklar: Bu grup içinde yer alan balıklar
ekolojik ortama ve ekonomik balık stoklarımıza ciddi zararlar vermektedir. Bu balıkların
görüldüğü sular derhal Bakanlığın en yakın il veya ilçe müdürlüklerine bildirilmelidir. Bu
grup balıklar için boy ve sayı limiti yoktur. Kapalı sezon bulunmamaktadır. Bu balıkların
canlı yem olarak kullanılması, bir yerden başka bir yere bu amaçlı nakli kesinlikle yasaktır.
Çizelge–2 İçsularımızdaki Ekolojik Açıdan Zararlı Balıklar
 
 
c) Yemlik balıklar: Aşağıdaki çizelgede yer alan türler, amatör avcılıkta yemlik balık
olarak kullanılabilecektir. Bir amatör balıkçı livar yada canlı yem kovası içerisinde, çizelgede
yer alan türlerden, en fazla 30 adet yemlik balık bulundurulabilir. Ekolojik açıdan zararlı yada
potansiyel zararlı balık türleri canlı yem olarak kullanılamaz.Yemlik balıklar, avlanması
hedeflenen türün avcılığının serbest olduğu dönemde avlanabilirler. Yemlik balık boyu azami
12 cm olup, bundan büyük boylar, avlanabilir balık sınıfında değerlendirilir. Yasal sayı ve
boy sınırlamaları dahilindeki deniz ve tatlı su balıkları yem amacı ile kullanılabilir. 12
cm.’den küçük yemlik balıkların nakli yasaktır.
4
Çizelge–3 Yemlik Balıklar
 
İKİNCİ BÖLÜM
Amatör Balıkçılık Yapılması
Türk vatandaşlarının amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 3- (1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler, bu sirküler ile getirilen
yasak, sınırlama ve sorumluluklara uymak şartıyla amatör balıkçılık yapabilirler. Bu kişilere
müracaatları halinde, veriliş tarihinden itibaren iki yıl geçerli olmak üzere, il ve ilçe
müdürlüklerince “Amatör Balıkçı Belgesi” verilir. Bu belgenin alınması veya avcılık sırasında
bulundurulması zorunlu değildir.
(2) Gönüllü amatör balıkçılık kuruluşları, üyelerinin belge alma işlemini topluca
yaptırabilirler.
(3) Amatör Balıkçı Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde amatör balıkçılık
avcılığına izin verilen her yerde geçerlidir. Belgenin kaybı halinde beyan üzerine yenisi
verilir.
(4) Amatör Balıkçı Belgesi aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.
 
Türkiye’de yabancı uyruklu kişilerin amatör balıkçılık yapmaları
MADDE 4- (1) Ülkemizde devamlı olarak ikamet eden, resmi misafir veya geçici olarak
görevli bulunan yabancı uyruklular “Misafir Amatör Balıkçı Belgesi” ile avlanabilirler.Bu
kişilere durumlarını belgelemek kaydıyla 150 YTL bedel ile il müdürlüklerince iki yıl süre ile
geçerli olmak üzere Misafir Amatör Balıkçı Belgesi verilir.Misafir Amatör Balıkçı Belgesi
aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir.
 
 (2) Yabancı turist amatör balıkçılar;
a) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar vasıtasıyla, avlanma pulu almak suretiyle,
bedelli olarak, içsularımızda ve denizlerimizde tekne ile,
b) Amatör balık avcılığı derneklerinin sportif balık avcılığı yarışmaları kapsamında izin
veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
c) Denizlerimizde sadece karadan olmak ve sirkülerde geçen kurallara uymak kaydı ile
izin veya belge almaksızın bedelsiz olarak,
avlanabilirler.
 
Amatör balıkçılık turizm izni
MADDE 5- (1) Amatör balıkçılık turizmi faaliyetinde bulunacak olan vergi mükellefi
gerçek ve tüzel kişilere, alındığı tarihten itibaren 2 yıl geçerli olmak üzere il müdürlüklerince
amatör balıkçılık turizm izni verilir. Bu belge sahibi gerçek yada tüzel kişiler, avlandırdıkları
amatör balık avcılarının sirkülerde belirtilen kurallara uygun olarak avlanmasından
sorumludur. Sirküler ile belirlenen kurallara aykırı olarak balık avlatan, avlanmasına engel
olacak tedbirleri almayanların belgesine el konularak iptal edilir. 2 (iki) yıl süre ile yeni belge
verilmez.
(2) Amatör Balıkçılık Turizm İzni aşağıda belirtilen forma uygun olarak düzenlenir:
Şekil-3 Amatör Balıkçılık Turizm İzni
 
 
Avlanma pulu
MADDE 6- (1) Amatör balıkçılık turizm iznine sahip olanlar, il veya ilçe
müdürlüklerinden, her balık avı partisine katılacak her bir yabancı amatör balık avcısı için 15
YTL. karşılığında avlanma pulu almak zorundadırlar.
(2) Avlanma pulu verildiği günden itibaren 3 gün için geçerlidir.
(3) Avlanma Pulu aşağıdaki forma uygun olarak düzenlenir:
Şekil-4 Avlanma Pulu
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Türlere İlişkin Yasak ve Sınırlamalar
İçsularda avlanabilecek türler ve zamanlar
MADDE 7- (1) İçsularda amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek günlük limit bilgileri
çizelge-4’te, zaman yasakları çizelge-5’te yer almaktadır.
Çizelge-4 İçsu Balıkları
% 5 küçük boylara izin verilir. Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg
cinsinden limit verilen türlerde, avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.
* Orman içi sularda doğal türlerle aynı kapalı sezon uygulanır. Bunun dışındaki iç sularda kapalı sezon yoktur.
**Bu türlere ilişkin zaman yasağında, Çizelge-5’deki il grupları için verilen yasak dönemler uygulanır.
*** Orman içi sular hariç akarsularda kapalı sezonu yoktur. Akarsular dışındaki iç sularda çizelge- 5’teki yasak
dönemler uygulanır.
**** Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık
sayısıdır. Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul
edilir. Bu durumda avlanılan toplam balık adeti 10’u geçemez.
Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün
avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.
 
Çizelge-5 İçsularda Zaman Yasakları
 
 
 
 
Denizlerde avlanabilecek türler
MADDE 8- (1) Denizlerde amatör balıkçılar tarafından avlanabilecek bazı türlere ilişkin
bilgiler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:
Çizelge-6 Deniz Balıkları
% 5 küçük boylara izin verilir.
Adet cinsinden limit verilen türlerde kg cinsinden limitlere bakılmaz. Kg cinsinden limit verilen türlerde,
avlanılan tür tek veya karışık olsun 5 kg’ı geçemez.
Kg cinsinden sınırlama getirilen türlerde, tek bireyin 5 kg’ı geçmesi halinde, bu birey yasal limitler dahilinde
kabul edilir.
Adet miktarı her türün ayrı ayrı avlanabileceği miktar olmayıp, gün içinde avlanabilecek toplam balık sayısıdır.
Adet sınırlamasına tabi birden fazla türün avlandığı durumda, avlanılan balıklar tek tür gibi kabul edilir. Bu
durumda avlanılan toplam balık adeti 3’ü geçemez.
Adet ve Kg sınırlamasına tabi türlerin karışık olarak avlandığı durumunda ise, adet sınırlamasına tabi türün
avlanabileceği adetten az olması halinde, avlanılan tüm balıklar için kg sınırlaması esas alınır.
 
 
Koruma altındaki türler
MADDE 9- (1) Denizlerde ve içsularda avlanması yasak olan türlere ilişkin bilgiler
aşağıdaki çizelgede yer almaktadır:
Çizelge-7 Avlanması Yasak Olan Türler
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yöntem ve Sınırlamalar
İçsularda amatör avcılık
MADDE 10- (1) Parakete haricindeki her türlü olta takımı ve yemlik uzatma ağı ile
içsularda amatör avcılık yapılabilir. Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vb.) düzeneği takılarak
avcılık yapılması doğaya verdiği tahribat nedeniyle yasaktır.
(2) Bir amatör balıkçı en fazla 4 olta takımı ile avlanabilir. Olta başına iğne sayısı 6
adedi geçemez. Ancak, alabalık avında iki olta takımından daha fazla olta takımı kullanılamaz
ve her olta takımında iki iğne bulunabilir.
(3) Ek-1’de yer alan avlanmanın yasaklandığı içsular ile ek-2’de yer alan avlanmanın
kısmen yasaklandığı içsularda dönem boyunca avcılık yapılması yasaktır.
(4) Yemlik uzatma ağı dışında her türlü ağın (germe, uzatma, sürütme, serpme, pinter,
çevirme, tırıvırı gibi) amatör avcılıkta kullanılması yasaktır. Yemlik uzatma ağının uzunluğu
5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.
(5) Bayıltıcı, uyuşturucu, öldürücü kimyasal maddeler, her türlü patlayıcı madde,
karpit, sönmemiş kireç, balık otu vs.’nin amatör avcılıkta kullanımı ve bu malzemelerin av
mahallinde bulundurulması yasaktır.
(6) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta
kullanımı yasaktır.
(7) Sualtı tüfeği, her türlü zıpkın, yaba, balyoz vs. araçlar kullanarak avcılık
yapılamaz.
(8) Alabalık avcılığında kan kurdu, kemik kurdu, leş kurdu, sinek larvaları, canlı ya da
cansız içsu ve deniz balıkları hariç, her türlü yapay, doğal ve mamul doğal yem kullanılabilir.
(9) Boyu 7.5 metrenin üzerindeki teknelerle amatör balık avcılığı yapılması yasaktır.
(10) 1 km2 den daha küçük göl ve göletlerde motorlu, motorsuz her türlü tekne ve
botla avlanmak yasaktır.
(11) İçsularda özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati
sınırlaması yoktur.
(12) Kiraya verilen istihsal sahalarında avcılığın serbest olduğu dönemlerde resmi tatil
günlerinde kişi başına en fazla 6 iğneli bir olta takımı ile amatör avcılık yapılması serbesttir.
Bu yerlerde amatör avcılığa açılacak alanlar Bakanlık il müdürlüklerince belirlenir. Eğer
kiraya verilen istihsal sahası baraj gölü ise amatör balıkçılığa ayrılacak alan için DSİ Genel
Müdürlüğü mahalli kuruluşundan da görüş alınır. Baraj göllerinde yapılan avcılıkta DSİ
tarafından belirtilen güvenlik sahasında avlanmak tehlikeli ve yasaktır.
 
Denizlerde amatör balıkçılık
MADDE 11- (1) Denizlerde amatör balıkçılık, zaman yasağına tabi değildir. Denizlerde
özel avlanma izni gerekmeyen yerler haricinde gün içinde av saati sınırlaması yoktur.
(2) Denizlerde amatör avcılık her türlü olta takımı, serpme ve yemlik uzatma ağı ve sualtı
tüfeği ile yapılabilir. Yemlik uzatma ağının uzunluğu 5 metre, yüksekliği 1.5 metre, göz
açıklığı 28 mm.’den büyük olamaz.
(3) Bir amatör en fazla 4 olta takımı kullanabilir. Bir amatörün bir olta takımındaki iğne
sayısı, çapari hariç 6 adedi geçemez.
(4) Olta ucuna ağ (tırıvırı, paraşüt vs) düzeneği takılarak avcılık yapılması doğaya verdiği
tahribat nedeniyle yasaktır.
(5) Kullanılacak serpme ağın kapalı iken yerden yüksekliği 3 metreyi geçemez, göz
açıklığı 28 mm.’den küçük olamaz.
(6) Denizlerde gece zıpkın ve sualtı tüfeği ile avcılık yapılamaz. Sualtı tüfeği ile yapılacak
avcılıkta ışık kaynağı, şnorkel hariç yapay hava kaynağı, tüp, nargile, her türlü soluma cihazı
ve yedek hava kaynağı kullanılamaz.
(7) Sualtı tüfeği ile orfoz ve lagos avcılığı yapılamaz.
(8) Bu sirkülerde özellikleri izin verilenler dışındaki her türlü ağ ve her türlü patlayıcı,
öldürücü, bayıltıcı, uyuşturucu, uyutucu, uyarıcı kimyasal maddeler, karpit, sönmemiş kireç,
balık otu v.b ile su ürünleri avcılığı yapılması, bu maddelerin gemilerde ve av mahallerinde
bulundurulması yasaktır.
(9) Elektrik akımı, elektroşok, tüp gaz ve hava tazyiki yöntemlerinin amatör avcılıkta
kullanımı yasaktır.
(10) Koruma altında olan türler dışındaki her türlü doğal yem, mamul doğal yem ve yapay
yemlerin denizlerde yapılan amatör avcılıkta kullanılması serbesttir.
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
Alan Yasakları ve Sınırlamalar
Yer yasakları
MADDE 12- (1) Amatör balıkçılığa tamamen kapatılan içsu kaynakları sirküler ekinde
Ek-1 sayılı listede, kısmi yasakların uygulandığı akarsular ise ek- 2 sayılı listede verilmiştir.
Ek- 1 sayılı listede belirtilen göletler hariç tüm göletlerde, sirküler ile getirilen zaman
yasaklarına ve getirilen diğer düzenlemelere uymak şartıyla amatör balıkçılık yapılması
serbesttir.
(2) Gökçeada Yıldız koyu ile Yelkenkaya arasında sahilden itibaren “Sualtı Deniz Rezervi
(Parkı)” oluşturulacak olan (390 14’ 06’’ N -250 54’ 18’’ E; 390 14’ 18’’ N -250 54’ 18’’ E; 390
14’ 24’’ N-250 56’ 06’’ E; 390 14’ 36’’ N -250 56’ 06’’ E) koordinatlarında, 200 m.
genişliğinde 1 mil uzunluğundaki alanda her türlü istihsal vasıtası ile avcılık yasaktır.
(3) Fokların yaşadıkları mağaralarda ışık kullanmak, her türlü vasıta ile dalış yapmak ve
amatör su ürünleri avcılığı yapmak yasaktır.
(4) Akdeniz’de, Kızılliman mevkiinde (360 06’ 26’’ N - 330 06’ 40’’ E) , (360 05’ 17’’ N
- 330 05’ 31’’ E), (360 06’ 09’’ N - 330 05’ 46’’ E), (360 06’ 00’’ N - 330 07’ 10’’ E)
koordinatlarında sportif amaçlı su ürünleri avcılığı yasaktır.
(5) Mersin ili, Erdemli ilçesindeki ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü sınırları içerisinde
kalan limanda ve limanı çevreleyen 500 metrelik alan içerisinde amatör su ürünleri avcılığı
yasaktır.
(6) İzmir limanında, Bostanlı Sazburnu ile Üçkuyular vapur iskelesi arasında çekilen
hattın doğusunda kalan saha içerisinde her türlü su ürünleri avcılığı yasaktır.
 
Diğer yasaklar
MADDE 13- (1) Akarsuların, göllerin ve göletlerin yatakları değiştirilerek bir kısmının
kurutulması veya bentlenmesi yöntemi ile avcılık yapılması veya ızgaralarla balık toplanması
yasaktır.
(2) Amatör balıkçılıkla avlanmış olan her türlü su ürününün satışı yasaktır.
(3) Sirkülerde belirtilen koruma altındaki türlerin ve bunlara ait kabuk vb.nin, tahnit
edilmiş örneklerinin alımı, satımı, pazarlarda ve iş yerlerinde alım satım amacıyla
bulundurulması ve sergilenmesi yasaktır.
(4) Deniz ve içsularımızda yapılacak her türlü amatör balıkçılık yarışmaları Bakanlığın
iznine tabidir.
(5) Ormaniçi sularda amatör balıkçılık yapacakların, Çevre ve Orman Bakanlığı mahalli
teşkilatından “Ormaniçi Sularda Dönem Boyu Balık Avlama İzin Belgesi” veya “Günlük
Avlanma Fişi” alması zorunludur.
(6) Yasaklanan av araç ve gereçlerinin avlanma mahallinde bulundurulması yasaktır.
(7) Bakanlık il müdürlüklerince tespit edilerek ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilen voli
yerlerinde amatör avcılık yapmak yasaktır.
(8) Kafes balıkçılığı yapılan iç sularda kafeslere 100 metreden daha yakın mesafede
avcılık yapılması yasaktır.
(9) Ticarî amaçlı su ürünleri avcılığı yapmak üzere projeye dayalı olarak Bakanlıkça izin
verilmiş tüm deniz ve içsu alanlarında kira müddetince kiracı dışında avcılık yapılması
yasaktır. Bu yasak alanlarda yapılacak istihsalle ilgili esas ve usuller Bakanlıkça belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
Yasal İşlemler
Cezalar
MADDE 14- (1) Bu Sirküler hükümlerine aykırı hareket edenlere 1380 sayılı Su Ürünleri
Kanunu ile buna tadil eden 3288 ve 4950 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri uygulanır.
Koruma ve kontrolle görevli olanlar
Madde 15- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 33) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
teşkilatında ve Bakanlığa bağlı su ürünleri ile ilgili teşekküllerde su ürünlerinin, deniz ve iç
suların koruma ve kontrolü ile görevlendirilen personel ile emniyet, jandarma, sahil güvenlik,
gümrük ve orman muhafaza teşkilatları mensupları, belediye zabıtası amir ve mensupları,
kamu tüzel kişilerine bağlı muhafız, bekçi ve korucular ile emniyet ve jandarma teşkilatının
bulunmadığı yerlerde köy muhtar ve ihtiyar heyeti üyeleri bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden
konulan yasaklardan dolayı, bu Kanun kapsamına giren suçlar hakkında zabıt varakası
tutmak, suçta kullanılan istihsal vasıtalarını ve elde edilen su ürünlerini zapt etmek ve bunları
34 üncü madde hükmü saklı kalmak şartı ile adli mercilere teslim etmek; ek madde-3'te yer
alan hükümler çerçevesinde idari para cezalarını kesmekle vazifeli ve yetkilidirler.
 
Zapt edilen su ürünleri ve istihsal vasıtaları için yapılacak işlemler
MADDE 16- (1) (Su Ürünleri Kanunu-Madde 34) Zapt edilen su ürünleri ve istihsal
vasıtaları hakkında aşağıdaki işlemler yapılır.
a) Zapt edilen canlı olmayan su ürünlerinden insan tüketiminde veya sanayide
kullanılması mümkün, ancak muhakeme neticesine kadar muhafaza edilmesi mümkün
olmayanlar, en yakın Bakanlık laboratuvarında veya kamu kuruluşlarında görevli veteriner
hekim, Hükümet, belediye veya sağlık merkezi tabiplerinden birine muayene ettirilir.
Tüketiminde veya kullanılmasında sakınca görülmeyenler, derhal mahallin en büyük
maliye memuru marifetiyle, maliye teşkilatı bulunmayan yerlerde belediye veya ihtiyar heyeti
tarafından en yakın satış yerinde açık artırma sureti ile satılır.
 
Satışa ait bir zabıt tutanağı düzenlenerek, satış bedeli tahkikat sonucuna kadar adli
mercilerin emrinde olmak üzere maliye veznesine emaneten yatırılır. Sanığın mahkumiyetinin
kesinleşmesi halinde satış bedeli ilgili vezneye gönderilir.
Satılamayan veya muhammen bedel üzerinden alıcı bulamayanlardan, insan tüketiminde
kullanılması mümkün olanlar Bakanlıkça belirlenen sosyal yardım kurumlarına bağışlanır.
b) Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahipleri belli olanlar, muhakeme neticesine kadar
yedieminde tutulur.
Zapt edilen istihsal vasıtalarından sahiplenilmeyen ve avcılıkta kullanılmasında sakınca
görülmeyenler on günlük süre sonunda mahallin en büyük maliye memuru marifetiyle satılır.
Satılamayanlar ve avcılıkta kullanılması sakıncalı görülenler bilimsel kuruluşlara bağışlanır.
c) Bağışlanamayan su ürünleri ve istihsal vasıtaları imha edilir. İnsan tüketiminde
kullanılması sakıncalı görülen, sanayide hammadde olarak kullanılması mümkün olmayan
veya kullanılması mümkün olmakla birlikte satılamayan su ürünleri hakkında da aynı işlem
uygulanır.
ç) Bu Kanunla ve bu Kanuna istinaden konulan yasaklardan dolayı zapt edilen su
ürünlerinden canlı olanların deniz ve içsulara iadeleri veya bunlar için yapılacak diğer
işlemler yönetmelikle düzenlenir.
 
YEDİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler
Yasak kararları
MADDE 17- (1) Bu Sirkülerde belirtilen yasak, sınırlama ve yükümlülükleri belirlemeye
ve ilan etmeye Bakanlık yetkilidir.Mülki idareler, diğer Bakanlıklar ve ilgili kamu kuruluşları,
özel ve tüzel kişiler bu Sirkülerde belirtilen yasakları, doğal afetler (kuraklık, sel, yangın,
sağlık vb.) haricinde kaldıramazlar, bu yasaklara aykırı veya yeni yasaklama kararı alamazlar,
ilan edemezler.
 
 
 
Internet Sitesi Bağlantısı :
 
http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060824-7.pdf
 

UYARILAR

YASADIŞI AVLANMALAR
Tüm avcı dostlar kendi avlaklarımıza ve doğal çevremizi sahiplenme zamanı Dinamit, Elektrik, Şok cihazları, Balıkotu, Tırıvırı gibi yasak olan materyallerle avlanan avcıları bilinçli birer avcı olarak uyarmak görevlerimiz arasındadır. Uyarılarımızı dikkate almayan şahısları İçsularda Baraj ve Göl, gölet olan bölgelerde Köy Muhtarlarına, Orman Muhafaza Memurları ve Jandarmaya Denizlerde ise kıyıda Köy Muhtarları,Jandarma,Sahil güvenlik ekiplerine şikayet edilebilir.
Jandarma Tel : 156
web : http://www.jandarma.tsk.mil.tr/
Sahil Güvenlik Tel : 158
web : http://www.sgk.tsk.mil.tr/
YASADIŞI AVLANMALAR
Tüm avcı dostlar kendi avlaklarımıza ve doğal çevremizi sahiplenme zamanı Dinamit, Elektrik, Şok cihazları, Balıkotu, Tırıvırı gibi yasak olan materyallerle avlanan avcıları bilinçli birer avcı olarak uyarmak görevlerimiz arasındadır. Uyarılarımızı dikkate almayan şahısları İçsularda Baraj ve Göl, gölet olan bölgelerde Köy Muhtarlarına, Orman Muhafaza Memurları ve Jandarmaya Denizlerde ise kıyıda Köy Muhtarları,Jandarma,Sahil güvenlik ekiplerine şikayet edilebilir.
Jandarma Tel : 156
web : http://www.jandarma.tsk.mil.tr/
Sahil Güvenlik Tel : 158
web : http://www.sgk.tsk.mil.tr/
 

 
  Bugün 9 ziyaretçi (13 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
Şu ana kadar toplam klik sayısı Counters
Counters-